ﭘﻴﺎﻡ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻫﻴﺎﺕ ﺭﻳﻴﺴﻪ ﺑﻴﻨﺎﺩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪﻗﺴﻴﻢ ﻓﻬﻴﻢ
Post Image

هیجدهم سال روان یاد آور رحلت جانگداز مردی است از تبار آزادگان واز دودمان مجاهدان این سرزمین که در حساس ترین لحظات حیات سیاسی کشور با دور اندیشی وﺟﺰمی که داشت، کشور را از پرتگاه سقوط نجات داد و در مسیری گام زد که امروز ما شاهد شکل گیری یک نظام مبتنی برقانون اساسی می باشیم.
بلی، مارشال محمد قسیم فهیم، از استثناءات این کشور بود؛ او با بزرگ منشی ای که داشت، به عنوان مرکز ثقل سیاست افغانستان، نقش بازی نمود و به مثابه محور مجاهدین، افق های تازه ای را برای مردم افغانستان گشود. مارشال افغانستان که به درستی افغانستان را با همه مولفه های آن می شناخت، یکی از تاثیر گذار ترین شخصیت های استثنایی ای است که همواره درحافظه تاریخ زنده خواهد ماند. او به عنوان جانشین شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور، به نحو شایسته ای از طیف مجاهدین نمایندگی نمود و با کاردانی، روحیه مدارا، ونیز با کمال مشرب عارفانه ای که داشت، در پاسداری از ارزش های جهاد ایستادگی نمود.
اگر برای افغانستان جدید، معماری باشد به حق که مارشال ﻣﺮﺣﻮﻡ یکی ازمعدود معمارانی است که درساختن بنای آن کار کرده است. او به درستی درک کرده بود که افغانستان، به نوش دارویی نیاز دارد که درشرایط کنونی نام آن وحدت ویک پارچگی ملت است. تفاوت مارشال فقید با سایر سیاست مداران کشور دراین بود که ایشان میان سیاست وصداقت مرزی قایل نبود و از خاستگاه اخلاق به سیاست آمده بود همین امر رمز بزرگی بود که در مبدل شدن او به حیث نماد افغانستان نوین، نقش ایفا نموده بود.
برای مارشال مرحوم، هیچ چیزی به اندازه ارزش های اسلامی و منافع ملی حایز اهمیت نبود وبرسرهمین دو عنصر عمر خود را نهاده و برای تحقق ارزش های دینی ونیز برای رفاه و ترقی کشور از خطری نهراسید واز هیچ تلاشی فروگذار ننمود.
بنیاد خیریه مومن که سکه اش به نام مرد مجاهد، مرحوم جنرال ﻋﺒﺪالمومن شابه ضرب خورده است، ضمن این که فرارسیدن این روز رابه خانواده، دوستان، مجاهدان وملت افغانستان تسلیت میگوید، ادامه راه مارشال فهیم مرحوم را نسخه ای برای نجات کشور از بحران کنونی دانسته و مفکوره های او برای افغانستان را راهگشای نسل جدید می پندارد.
روح مارشال بزرگ شاد و آرزوی او برای افغانستان مرفه و مترقی تحقق یافته باد!
ﺑﺎﻋﺮﺽ ﺣﺮﻣﺖ :
ﺣﺰﺏ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻣﻦ ﺯاﺩﻩ
رئیس بنیاد خیریه مومن

دیدگاه خود را باما شریک سازید