سیاست گذاری نهادما
Post Image

بنیاد خیریه مومن، درعین حالیکه یک کانون جدید و در عرصه فعالیت های اجتماعی تازه وارد کار گردیده است، اما از لحاظ اهداف، استراتیژی ها و برنامه ها، افق روشن و واضحی را در برابر خود می بیند. این نهاد که از خاستگاه اجتماعی مردم برخاسته است، به نیکی درک می کند که مطالبات جامعه کنونی افغانستان چیست و نیاز های مبرم برای فعالیت یک نهاد اجتماعی مدد رسان چه می تواند باشد؟ از این رو زمانی ما از نهاد خیریه مومن حرف می زنیم به یاد داشته باشیم که این نهاد برای خود خط و مسیر مشخصی داشته که روس آن را رسیدگی به اولویت های مردم افغانستان در حد ظرفیت و توان یک همچو نهادی ، تشکیل می دهد. بنا براین با توجه به مبانی تئوریک این نهاد اجتماعی بخشی از استراتیژی های این نهاد که درواقع سیاست های کاری این نهاد می باشد را ذیلا می توان به ملاحظه گرفت:

 • نهاد خیریه مومن، یک نهاد اجتماعی به معنای وسیع کلمه است که می تواند به قسمت های زیادی از جامعه افغانستان پیوند کاری مسلکی و حرفه ای داشته و شاخصه های آن را فعالیت های مدنی سامان می بخشد.
 • نهاد خیریه مومن، با نصب العین داشتن ارزش های اسلامی و انسانی و نیز با توجه به فرآورده های فرهنگی کشور فعالیت خواهد ورزید و درپی ساختن یک جامعه مرفه و مطهر می باشد.
 • این نهاد به هیچ صورت یک نهاد سیاسی به معنای اخص آن نبوده و فعالیت های خود رادر بستری فراتر و فربه تر از سیاست هماهنگ می نماید. این نهاد باورمند به این است که زمینه های زیادی برای فعالیت در راستای رشد و اعتلای فرهنگی کشور وجود دارد که می تواند زمینه ساز بسا از روی کرد های مهم در کشور گردد.
 • بنیاد خیریه مومن برای تنویر فکری جوانان کشور برنامه های علمی و تخصصی ای را روی دست خواهد گرفت که هدف آن توانمند سازی قشر جوانان کشور بوده و به هدف تسلط علم برجهل اجرا وعملی خواهد شد.
 • بنیاد خیریه مومن، تامین صلح و عدالت اجتماعی کشور را محصول فرآیند گفتمان مردم افغانستان دانسته که این نهاد برای آن برنامه های مشخصی را روی دست خواهد گرفت.
 • بنیاد خیریه مومن، در راستای تعمیم دانش و سواد در همسویی با اهداف کلان و استراتیژی های دولت افغانستان فعالیت خواهد نمود و ظرفیت های خویش دراین زمینه را به منصه اجرا خواهد گذاشت.
 • بنیاد خیریه مومن درپی این است تا به عنوان حلقه وصلی میان همه ظرفیت های باشد که استعداد های خویش را در عرصه های مختلف حیات اجتماعی و فرهنگی کشور تبارز دهند. روشن است که شرایط کنونی فرصت های بیشماری را برای تحول عمیق در عرصه های مختلف به وجود آورده است. این فرصت ها اگر درست مدیریت نشوند، شکی نیست که چالش های بیشماری را نظیر بی کاری وفرار ظرفیت ها را در پی خواهد داشت.
 • بنیاد خیریه مومن، یکی از کانون هایی است که این انعطاف پذیری را درخود ازهم اکنون پرورش داده است با سایر نهاد های شبیه وهمسان در برآورده ساختن اهداف مشترک تشریک مساعی نموده ویک بستر فراخ تری را برای خدمت گزاری فراهم می نماید.
 • دیدگاه ها در بنیاد خیریه مومن، قابل قدر خواهد بود. تصمیم جمعی و مراتب و اولویت ها مدنظر گرفته خواهد شد. دراین نهاد آنچه مسلم وقابل قبول است همانا استعداد وتوانایی هایی است که بنیادخیریه مومن، میزبان آن خواهد بود. حرمت نهادن به توانایی ها، یکی از شاخص های کاری ما در این نهاد بوده و پابندی به اصل " انتخاب " و" گزینش برتر" قاعده ای خلل ناپذیر خواهد بود.
 • احیای ارزش های اسلامی و ملی به عنوان یکی از نیاز های جدی نسل جدید به عنوان خط محکم ارتباط گذشته به حال واستقبال، در مسیر وخط فعالیت این نهاد قراردارد. دراین راستا برنامه های مشخصی مد نظر گرفته خواهد شد.
 • اصل پرهیز از خشونت و فرهنگ سازی برای دیالوگ را به عنوان یک مسیرمعقول برای آینده این کشور ترسیم خواهیم نمود که از طریق آن به تحمل، تکثرگرایی ومدارای اجتماعی بتوان رسید.
 • به زنان جامعه مان نه به آن معنای عوامگرایانه که گویا زنان نیم جامعه اند، نگاه نموده بلکه زن به عنوان هستی انکار ناپذیر وشکل دهنده تاریخ دردیدگاه کلان این نهاد مطرح خواهد بود. بنیاد خیریه مومن، برای بانوان جامعه تنها کاری که می تواند بکند این است که برای آنان زمینه ای را فراهم می سازد که خود آنان بتوانند برنامه های این نهاد را به عهده داشته باشند به جای این که از قبل برای آنان کدام خط و نشانی کشیده شده باشد.
 • لایه های اصناف اجتماعی کشور خود از شکل دهندگان شاکله اصلی این نهاد خواهند بود. با آنان ازنزدیک کار خواهد شد تابرای آنان از توانایی های آنان کار گرفت.

در خاتمه این بخشی ونیم نگاهی است که می تواند بخشی از فعالیت ها و پالیسی های این نهاد وضاحت دهد که در اسرع وقت روی استراتیژی های مختلف این نهاد به بحث خواهیم نشست.

 

دیدگاه خود را باما شریک سازید