صفحه اصلی // سیاست ما
سیاست ما
  • Image 1

    سیاست گذاری نهادما

    بنیاد خیریه مومن، درعین حالیکه یک کانون جدید و در عرصه فعالیت های اجتماعی تازه وارد کار گردیده است، اما از لحاظ اهداف، استراتیژی ها و برنامه ها، افق روشن و واضحی را در برابر خود می بیند. این نه......