سیاست ما
Image 1

سیاست گذاری نهادما

بنیاد خیریه مومن، درعین حالیکه یک کانون جدید و در عرصه فعالیت های اجتماعی تازه وارد کار گردیده است، اما از لحاظ اهداف، استراتیژی ها و برنامه ها، افق روشن و واضحی را ... بیشتر بدانید

عضویت در بیناد خیریه مومن